10.-12.BASIC/PA-DATORIKA23

  • Trainers
  • Vjaceslavs Piskunovs |

Kursā skolēns apgūst tehnoloģiju mācību jomā ietvertos sasniedzamos rezultātus vispārīgajā mācību satura apguves līmenī. Skolēns turpina attīstīt pamatskolā gūtās prasmes tiešsaistes komunikācijas rīku izmantošanā, liela apjoma tekstu strukturēšanā, liela apjoma datu apstrādē un vizualizācijā, informācijas dizaina risinājumu izstrādē, ko iespējams izmantot arī citos kursos.

Tehnoloģiju mācību jomas apguves mērķis – skolēns mācās radīt dažādām mērķauditorijām, to vēlmēm un vajadzībām atbilstošus produktus, dizaina risinājumus un programmatūras, veic lietotāju izpēti, prototipēšanu, organizē risinājuma izstrādei nepieciešamos resursus un plāno risinājuma ieviešanu, izvērtē risinājumus atbilstoši dizaina vērtībām (ilgtspējīga attīstība, estētika, lietojamība, ergonomika, ētika, drošība un ekonomika) un iesaka uzlabojumus, lietpratīgi, droši un atbildīgi lieto mācību procesā un ikdienā nepieciešamo
programmatūru, programmvadāmas ierīces un materiālu apstrādes ierīces un tehnoloģijas, skaidro zinātnes sasniegumu praktisko lietojumu tehnoloģiju attīstībā.

Course Information

Datorikas kursa uzdevumi

Datorikas kursa TĒMAS

Vērtēšanas saturs, kritēriji, formas un metodiskie paņēmieni

Saziņa

Saziņa

Coaches

Vjaceslavs Piskunovs

Vjaceslavs Piskunovs