10.-12.BASIC/PA-PSIHOLOĢIJA

  • Trainers
  • Lolita Eklone |

Mācību priekšmets “Psiholoģija” ir viens no izglītības jomas “Sociālās zinātnes” mācību priekšmetiem, kas, uzmanības centrā izvirzot indivīdu, orientējas uz cilvēka psihiskās darbības likumsakarību izzināšanu.

Mācību priekšmetā iegūtās zināšanas un prasmes, akcentējot izglītojamā praktisko darbību, ir būtiskas cilvēka personības attīstībā un indivīda pašpilnveidē.

Vienlaikus mācību priekšmets ļauj izprast psiholoģijas kā zinātnes jēdzienus un struktūru.

Psiholoģijas mācību satura pamatā ir jaunākie pētījumi kognitīvajā psiholoģijā, personības psiholoģijā, attīstības un sociālajā psiholoģijā.

Atbilstoši vispārējās izglītības psiholoģijas mācību priekšmeta standarta prasībām 40% no kopējā stundu skaita paredzēts veltīt praktiskām nodarbībām, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu pašizpratnes un sociālo iemaņu attīstīšanai.

Course Information

PSIHOLOĢIJA

PSIHOLOĢIJA

PSIHOLOĢIJA

Coaches

Lolita Eklone

Lolita Eklone